வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர்கள் மலப்புரம்

Wedding photography, one day

₹ 60,000 — 2,50,000

ஸ்டோரி ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 40,000 — 1,00,000

Studio photography, per hour

₹ 15,000 முதல்

Wedding photography, one day

₹ 35,000 — 4,00,000

ஸ்டோரி ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 5,000 — 15,000

Studio photography, per hour

₹ 5,000 — 15,000

மேலும் 3 ஐக் காண்பி