మలప్పురం లో వివాహ ఫోటోగ్రాఫర్‌లు

Wedding photography, one day

₹ 60,000 — 2,50,000

స్టోరీ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 40,000 — 1,00,000

Studio photography, per hour

₹ 15,000 నుంచి

Wedding photography, one day

₹ 35,000 — 4,00,000

స్టోరీ ఫోటోగ్రఫీ

₹ 5,000 — 15,000

Studio photography, per hour

₹ 5,000 — 15,000

3 మరిన్ని చూపించు